معرفي رشته و شغل پرستاری

همیشه در میدان است. سربازی است که در سختترین شرایط نیز مشکلات را میپذیرد و به بیماران و دردمندان رسیدگی میکند و اجازه میدهد تا همه بیماران صعبالعلاج، بیماران عفونی و واگیردار، بیمارانی که شعله های آتش چهرهشان را متلاشی کرده است و کسی طاقت دیدن آنها را ندارد، در وسعت دستهای آسمانیاش، آرامش یابند. این، حرفه او است. حرفهای که پرستار با قلبی سفید و قدمهایی سبز در آن گام برمیدارد.البته امروره با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی، حرفه پرستاری یک رشته علمی است و متخصص این رشته باید علوم بسیاری را فرا بگیرد و کاربرد آنها را در ارتباط با مریض بیاموزد. از سوی دیگر باید توجه داشت که وظیفه یک پرستار تنها مراقبت از بیمار در بیمارستان نیست بلکه یک پرستار با مراقبت از افراد در تمام مراحل زندگی آنها از پیشگیری از بیماریها گرفته تا مراقبت در هنگام بیماری و توانبخشی پس از بیماریها سر و کار دارد.

به معنای تغذیه گرفته شده است. پرستار یکی از اعضاء کلیدی در گروه )NUTRIX( از کلمه لاتین )NURSE( لغت پرستار مراقبت های بهداشتی ودرمانی است و نقش ارزنده او در پذیرش، آماده سازی، مراقبتها و حمایت های جسمی و اجتماعی مورد قبول همه و بر هیچ کس پوشیده نیست. در تقسیم بندیهای آکادمیک، امروز ارزش پرستار خوب همطراز یک پزشک خوب قرار می گیرد. کار یک پزشک خوب موقعی به حد مطلوب می رسد که یک پرستار خوب و ورزیده مسئولیت بیمار او را بر عهده داشته باشد.

نقش های پرستار:
مراقبت کننده: نخستین نقش پرستار مراقبت کردن از فرد مورد نظر ) بیمار ( است تعلیم دهنده )معلم(: اجرا وارزیابی طرحهای آموزشی برای فرد و خانواده وی جهت رفع نیازهای یادگیری آنان

مشاور: جمع آوری اطلاعات برای تحصیل در حل مشکل و تصمیم گیری

رهبر: محقق و حمایت کننده از مددجو و خانواده

نقش درمانی

نقش حفاظتی

نقش هماهنگ کننده

خصوصیات جسمی و توانایی های لازم برای احراز شغل:

پرستار باید از سلامت کامل جسمی و ذهنی و روحی برخوردار باشد و فردی دقیق، علاقه مند و صبور باشد و کنترل کافی روی احساسات شخصی خود داشته باشد.