لیست دانشکده های پرستاری کشور لینک های مفید
دانشکده پرستاری و مامایی اراک دانشکده پرستاری و مامایی شاهرود  مرکز ثبت کارآزمایی بالینی انجمن افتخاری روفیدا
دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد  شبکه ملی تحقیقات پرستاری لیست ژورنال های ISI
دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی  سازمان نظام پرستاری سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
دانشکده پرستاری و مامایی اهواز دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  سازمان نظام پزشکی انجمن علمی پرستاری ایران
دانشکده پرستاری و مامایی ایلام دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی یزد  سامانه ایران داک پایگاه اطلاع رسانی پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد (د. ع. پ. خراسان شمالی) دانشکده پرستاری و مامایی فسا  نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر دانشکده پرستاری و مامایی قزوین  سامانه نشریات نامعتبر وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان (د. ع. پ. استان گلستان) دانشکده پرستاری و مامایی قم  پایگاه خبرگزاری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت بانك اطلاعات مشکالت اجتماعی ایران
دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند دانشکده پرستاری و مامایی کاشان   تحول نظام سلامت موتور جستجوگر ایران، پارسیك
دانشکده پرستاری و مامایی تهران دانشکده پرستاری و مامایی کرج (د. ع. پ. البرز)   ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی موتور جستجوگر ایران، جاماسپ
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز دانشکده پرستاری و مامایی کردستان بانك اطلاع رسانی پزشکان ایران بانك جامع مطالعات و اطلاعات جوانان
دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه زهرا (س) (د. ع. پ. شیراز) دانشکده پرستاری و مامایی کرمان انستیتوی ملی سلامت کتابخانه بین المللی پزشکی (NLM)
دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد (د. ع. پ. لرستان) دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه سازمان بهداشت جهانی سایت اطلاع رسانی مد اسکیپ
دانشکده پرستاری و مامایی رامسر (د. ع. پ. بابل) دانشکده پرستاری و مامایی گناباد مرکز پرستاری مرکز بیومدیکال 
دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان دانشکده پرستاری و مامایی مازندران شورای بین المللی پرستاران پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران
دانشکده پرستاری و مامایی همدان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد اداره سازمان جهانی بهداشت در ایران مجالت رایگان علوم پزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی یاسوج دانشکده پرستاری و مامایی هرمزگان خبر گزاری دانشجویان ایران فعالیت های علمی دانشجویان دانشکده
پرستاری و مامایی تهران