دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي EDO) ) به عنوان محور آموزش هر سيستم آموزشي بوده و ارتقاي كيفي آموزش مديون آن است را بر عهده دارد  . شرح وظايف  و اختيارات اين دفتر بشرح ذيل است :

الف) نظارت در اجراي فرآيندهاي آموزشي گروهها  :

۱) ارزيابي فعاليت هاي آموزشي گروهها ( اعم از كلاس درس ، آموزش هاي درون بخشي مانند ژورنال كلوپ ، گزارش مورد و …. ) بر اساس چك ليست هاي EDO

۲- ارائه فيديك در موضوع كميت و كيفيت فرآيندهاي آموزشي به گروهها

۳- نظارت بر نحوه ارزيابي دانشجويان ( تناسب متد ارزيابي ، اهداف آموزشي ، روايي , پايايي آزمون ) و ارائه آن به گروه هاي آموزشي و اساتيد .

۴) هدايت اجراي ارزشيابي دروني درگروههاي آموزشي

ب) همكاري در ارزشيابي اعضاي هيات علمي :

۱) ارزيابي كميت و كيفيت فعاليت آموزشي و ارائه پسخوراند آن به اساتيد

۲) تشويق و ترغيب دانشجويان جهت شركت در ارزشيابي صحيح اساتيد

۳) اطلاع رساني به اساتيد در مورد مراحل فرآيند ارزشيابي

۴) تحليل نتايج ارزشيابي اساتيد و بازبيني آنها بطور كيفي و مصاحبه اي

۵- ارائه  و بازبيني فرمهاي ارزشيابي جهت اطلاع اعضاي هيات علمي در سايت دانشكده

۶) شركت در جلسات گروههاي آموزشي و تحليل نتايج ارزشيابي و راهكارهاي بهبود نقاط ضعف

ج) ارائه مشاوره در زمينه اجراي طرحهاي پژوهش در آموزش :

۱) راست آزمايي طرحهاي دانش پژوهي

۲) چاپ مقاله در مجلات آموزش پزشكي

۳) ارسال فرآيندهاي آموزشي به جشنواره هاي آموزشي ( شهيد مطهري و … )

د) شركت در برنامه ريزي آموزش :

۱) نظارت بر ارائه طرح درسها در ابتداي ترم در گروههاي آموزشي

۲) تكميل طرح درس هاي تدوين نشده و بارگذاري آنها بر روي سايت دانشكده

 ه ) همكاري در ارتقاي توانمنديهاي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي آموزشي :

۱)نياز سنجي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي آموزشي و انعكاس آنها به EDC

۲) معرفي و پيگيري اعضاي هيات علمي  جهت شركت در كارگاههاي آموزشي EDC

۳) تهيه پمفليت هاي آموزشي و ارائه آنها به اعضاي هيات علمي