بر اساس دستورالعمل مورخ ۸۲/۱۲/۱۳ به شماره ۲۴۶۲۸ معاون محترم آموزشی و امور دانشگاهی وزارتخانه و در راستای تحقق هدف استراتژيک GIO2  از مجموعه اهداف راهبردی دانشگاه دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی تاسیس گردید و مسووليت آن به معاونت آموزش بالينی در تاريخ ۸۳/۹/۱۰ واگذار گردید.